top of page

زن زندگی آزادیحماسه شگفت انگیز زنان، جوانان، دانشجویان و مردم ایران، چهره‌ای دیگر از این مردم را به نمایش گذاشت.


شجاعت، عظمت، همراهی و همدلی شما مردم در وصف نمی‌گنجد و نمیتوان با واژه‌ها آن را توصیف کرد.


شجاعت شما، به همه ایرانیان در سراسر جهان سرایت کرده و آنها را با شما همنوا و همراه کرد.


درخشش جهانی استقامت تحسین برانگیز شما مردم برای رسیدن به آینده‌ای متفاوت با آنچه رژیم جنایتکار و وحشی جمهوری اسلامی برای شما متصور بود، مردم جهان را وادار به واکنش کرده است.


اکنون، صدای شعار زن، زندگی، آزادی شما در جهان طنین انداز شده است و شما مردم امروز، آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی را فریاد میزنید.

شما مردم، غم سوگواری عزیزانی که از دست داده‌ایم را با هوشیاری و خلاقیت به خشم تبدیل کردید، به خیابان آمدید و ماندید و تا پیروزی ادامه میدهید. آینده روشن است و پیروزی این انقلاب نوین، نزدیک.


یاد عزیزان و مبارزان قهرمانی که در راه آزادی کشته شده‌اند و امروز در کنار ما نیستند را زنده نگه میداریم و ادامه میدهیم.
Comments


HI_Logo_RGB_w500
hclogo.png
Logo_GWOAG_print.png
humanists_logo_black_aw_2018_05_08_02_39
humanist-society-scotland-logo.png
hai_logo_2014-5_0.jpg
HVD.png
hef_logo_vert_pms.jpg
bottom of page