top of page

بیانیه آکسفورد درباره آزادی بیان و اندیشه


oxford declaration on freedom of thought and expression

کنگره انسان باوری جهانی سال ۲۰۱۴ که در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا در روزهای هشتم تا دهم آگوست ۲۰۱۴ برگزار شد، بیانیه زیر را درباره آزادی بیان و اندیشه اتخاذ کرد. در تمام دنیا و در تمام زمان ها، این آزادی بیان و اندیشه است که ثابت شده اصلی ترین شرط شکوفایی انسان است اما هر نسلی باید با تهدیدهای جدیدی در مقابل این آزادی های بنیادی مواجه شود. با دانستن این مورد، ما معتقدیم که:

حق آزادی اندیشه و اعتقادات برای همه یکسان است. حقوق بیان شده در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شرح داده شده در جاهای دیگر، باید یک حق یکپارچه باشد که شان و آزادی همه مردم را با حفظ حقوق آنها برای باورهای شخصیشان (مذهبی یا غیر مذهبی هر چه که باشند) حفظ می کند. همانطور که ماده ۷ اعلامیه می گوید "همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی مستحق محافظت قانونی یکسان هستند".

هیچ فردی در هیچ جایی نباید مجبور به پذیرش اعتقاداتی شود یا از اعتقاداتش دست بکشد. آزادی اندیشه به حق توسعه ، نگهداری ، آزمودن و آشکار کردن باورهایمان بدون اجبار اشاره دارد همچنین بیان نظرات و جهان بینی (مذهبی یا غیر مذهبی) بدون ترس از تحمیل است. همچنین شامل حق تغییر دیدگاهایمان یا رد اعتقاداتی است که در گذشته داشته ایم یا به ما نسبت داده می شد. فشار برای مطابقت داشتن با ایدئولوژی های دولت یا تعالیم مذهبی ستمگری است. قوانینی که تعیین کننده اعتقادات هستند یا اعتقادات برخلاف آنها را جرم به شمار می آورند، نقض کرامت انسانی است و باید منسوخ شوند. تمام شهروندان هر دولتی حق لغو این قوانین را دارند و تمام دولت ها باید این افراد را در هر جایی که هستند و خواستار آزادی اجتماعی و شخصی خود هستند، پشتیبانی کنند.

حق آزادی بیان در حیطه خود، یک حق جهانی است. حقوق بیان شده در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل حق جستجو، دریافت و بهره مندی از اطلاعات و ایده ها از طریق هر گونه رسانه علی رغم مرز های موجود است. هیچ گونه ناسیونالیسم کوته بینانه یا نا امنی دولت نباید مانع جامع جهانی انسانی از واقعیت بخشیدن به نوید تکنولوژی های جدید ما، رسانه های جمعی ما، رسانه های اجتماعی ما و دسترسی شخصی ما به شبکه های فراملی شود. دولت ها باید منابع کافی را برای ممکن ساختن مشارکت شهروندانشان در این گفتگوی جهانی سرمایه گذاری کنند.

هیچ حقی برای رنجیده نشدن یا نشنیدن نظرات مخالف وجود ندارد. احترام به آزادی عقیده افراد، مستلزم هیچ وظیفه یا الزامی برای احترام به اعتقادات آنها نیست. بیان مخالفت با هرگونه اعتقادات به شکل هجو، تمسخر یا اعتراض در تمام رسانه ها و به تمام اَشکال برای مباحثه، حیاتی است و هرگونه ممانعت به کار گرفته شده در راستای این بیان باید مطابق با ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی محافظت از حقوق و آزادی دیگران باشد. بهترین پاسخ به دیدگاهی که مخالف آن هستیم، جواب دادن به آن است. خشونت و سانسور هرگز پاسخ های مشروعی و قانونی نیستند. تمام قوانینی که سخنگویی را به علت سانسور یا توهین به باورها و ارزش ها جرم به شمار می آورند، مانع آزادی بشری می شوند و باید منسوخ شوند.

دولت ها نباید بیان و اندیشه را صرفا برای حفاظت از حکومت در مقابل انتقاد ممنوع کنند. دولت هایی که انتقاد سیاست های حکومت یا ماموران دولت را خائنانه یا فتنه جویانه یا به عنوان تهدیدی برای امنیت به شمار می آورند، دولت های قدرتمندی نیستند که بتوانند از بهترین منافع ملت پشتیبانی کنند بلکه قلدران عیب جویی هستند که ستمگری را در راستای منافع خود به کار می گیرند. دولت ها باید در قانون سرزمین و در سیستم آموزشی خود و همچنین در رهبری زندگی ملی به طور کلی تضمین کنند که آزادی بیان و اندیشه به طور فعالانه ای برای مزایای حقیقی هریک از اعضای جامعه ترویج داده و دنبال می شود.

آزادی عقیده مطلق است اما آزادی عمل بر اساس عقیده این چنین نیست. به عنوان اعضای مسئول جامعه می پذیریم که آزادی ما در عمل باید گاهی تنها در صورتی محدود شود که اعمال ما موجب آسیب رساندن به حقوق و آزادی دیگران شود. آزادی عقیده نمی تواند موجب مشروعیت ابطال اصول عدم تبعیض و تساوی در مقابل قانون شود. دستیابی به این تعادل دشوار است اما با تمرکز بر آزادی و شان انسانی، ما باور داریم که قانون گذاران و قضات می توانند به این تعادل با شیوه ای پیش رونده دست یابند.

ما از اصول دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانونی و سکولاریسم با عرضه محکم ترین بنیان برای توسعه جوامع باز حمایت می کنیم که در آنها آزادی بیان و اندیشه ترویج داده شده و مورد محافظت قرار می گیرد.

ما در تمام کارهایمان خود را متعهد به حمایت و ترویج حقوق موجود برای آزادی بیان و اندیشه در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر و در برابر محدودیت های ملی و بین المللی حقوق افراد برای اندیشیدن برای خودشان به طور آزادانه و بیان دیدگاهایشان بدون ترس مقاومت می کنیم.

ما اعضای سازمان خود و انسان باور ها را در سراسر جهان به حمایت از این ارزش ها در زندگی های خود برای ترویج درک عمومی گسترده تر حقوق آزادی بیان و اندیشه برای همگان در جوامعشان و ترغیب دولت هایشان به ترویج این ارزش ها و پیوستن به انسان باور ها و دیگران به طور جهانی در دفاع و پیشرفت آنها در رسیدن به مزایا برای تمام بشریت ترغیب می کنیم.

2014 Oxford Declaration on Freedom of Thought and Expression

HI_Logo_RGB_w500
hclogo.png
Logo_GWOAG_print.png
humanists_logo_black_aw_2018_05_08_02_39
humanist-society-scotland-logo.png
hai_logo_2014-5_0.jpg
HVD.png
hef_logo_vert_pms.jpg
bottom of page