top of page

رویکرد هیومنیست ها به شادی


انجمن هیومنیست های بریتانیا، در این ویدیوی کوتاه، رویکرد هیومنیستی به شادمانی را که توسط استفن فرای روایت می شود توضیح داده.

برای شادمانی، می بایست «معنای» این زندگی را بدانیم. عده ای اعتقاد دارند که معنای این زندگی، می بایست از طریق پذیرش این موضوع صورت بگیرد که ما بخشی از یک برنامه کیهانی هستیم. این دنیا خلق و طراحی شده است، آن هم با یک نقشه و برنامه ای، که ما جزیی از آن هستیم. در مقابل، هیومنیست ها هیچ نظم و برنامه ای در خلقت این جهان نمی بینند. بلکه همه چیز طبیعی است و از این جهت، چیزی برای ما خلق نشده یا به عبارت دیگر، معنای زندگی ما چیزی نیست که توسط خالق تعیین شده باشد. معنای زندگی ما، چیزی است که خود ما خلق می کنیم. این می تواند ارزش گذاری به خانواده یا جامعه مان، سنت هایمان، یا اهداف و برنامه هایمان و حتی محیط زیست مان باشد. نتیجه منطقی چنین رویکردی، این است که دیگر «یک معنا» برای زندگی وجود ندارد بلکه برای هر کسی، زندگی یک معنا دارد. هر کدام از ما، نتیجه بسیاری شرایط محیطی و ژنتیکی هستیم و به همین دلیل، با هم در اولویت هایمان یا علایق مان تفاوت داریم. هیچ دستور پخت یگانه ای برای شادمانی وجود ندارد. وقت شادمان بودن، همین الان است

مقاله آینده

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

مقاله گذشته